گسترش

حرکت در جهت گسترش به بازار تولید قطعات خودرو در عرصه دیگر خودرو سازان و تکمیل فعالیت در زنجیره‌ارزش صنعت، شامل افزایش توان طراحی محصولات و ایجاد توان و امکان ماشین کاری محصولات

توسعه

توسعه ظرفیت کمی و کیفی خطوط تولید چهارگانه موجود در شرکت و توسعه بازار تولید محصولات در خارج از کشور و توسعه ظرفیت وصادراتی فعلی شرکت از طریق بهبود تعامل با مشتریان خارجی و معرفی برون مرزی شرکت در سطحی وسیع تر از وضع موجود

تعامل

ایجاد تعامل مؤثر با بانک‌ها و موسسات‌مالی در راستای تأمین مالی طرح‌های توسعه ظرفیت تولید از طریق اخذ تسهیلات و افزایش‌سرمایه

محیط‌ زیست

حرکت در راستای کاهش اثرات سوء محیط‌زیستی فعالیت‌های شرکت و توسعه توان علمی و فنی و بهره‌وری نیرویانسانی شرکت