اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

 

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
غلامرضا علوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
محمدرضا فلسفی دیوبند رئیس هیئت مدیره غیرموظف نماینده شرکت پلاستیکهای درخشان ساز
ابوالحسن علیزاده گنجی نایب رئیس هیئت مدیره موظف نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو