ردیف تاریخ درج آگهی شرح اقلام تاریخ اتمام آگهی توضیحات
۱ ۹۷/۰۵/۱۰  لیست اقلام ضایعاتی مرداد ماه (جدید) ۹۷/۰۶/۲۰ مشاهده
۲ ۹۷/​۰۴/​۱۱ لیست اقلام ضایعاتی تیر ماه ۹۷/۰۵/۲۰ مشاهده
۳ ۹۷/۰۳/۰۱  لیست اقلام ضایعاتی خردادماه ۹۷/۰​۴/۲۰ مشاهده
۴ ۹۷/۰۱/۲۶  لیست اقلام ضایعاتی فروردین ماه
۹۷/۰۳/۰۶ مشاهده