ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۹۹/۰۴/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۵/۱۲

دریافت PDF

۲ ۹۹/۰۴/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه
۹۹/۰۴/۲۵

مشاهده

۳ ۹۹/۰۳/۱۲ لیست اقلام ضایعات قابل فروش خردادماه ۹۹/۰۳/۲۷

مشاهده

۴ ۹۹/۰۲/۱۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۹/۰۲/۳۱ مشاهده
۵ ۹۸/۱۱/۲۰
لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۸/۱۲/۰۵
مشاهده 
۶ ۹۸/۱۰/۰۳ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۸/۱۰/۱۸
مشاهده 
۷ ۹۸/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۸/۰۹/۲۵ مشاهده
۸
۹۸/۰۸/۱۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۸/۰۸/۲۶ مشاهده
۹ ۹۸/۰۷/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۸/۰۷/۲۱ مشاهده
۱۰ ۹۸/۰۶/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریورماه ۹۸/۰۶/۲۵ مشاهده
۱۱ ۹۸/۰۵/۰۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۸/۰۵۵ مشاهده
۱۲ ۹۸/۰۲/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۸/۰۳/۱۳ مشاهده