ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۹۹/۰۷/۲۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۹/۰۸/۱۴ دریافت PDF
۲ ۹۹/۰۶۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه ۹۹/۰۷/۰۱ مشاهده
۳ ۹۹/۰۵/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۹/۰۶۵ مشاهده
۴ ۹۹/۰۴/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۵/۱۲ مشاهده
۵ ۹۹/۰۴/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۴/۲۵ مشاهده
۶ ۹۹/۰۳/۱۲ لیست اقلام ضایعات قابل فروش خردادماه ۹۹/۰۳/۲۷ مشاهده
۷ ۹۹/۰۲/۱۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۹/۰۲/۳۱ مشاهده
۸
۹۸/۱۱/۲۰
لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۸/۱۲/۰۵
مشاهده
۹ ۹۸/۱۰/۰۳ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۸/۱۰/۱۸
مشاهده
۱۰ ۹۸/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۸/۰۹/۲۵ مشاهده
۱۱ ۹۸/۰۸/۱۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۸/۰۸/۲۶ مشاهده
۱۲ ۹۸/۰۷/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۸/۰۷/۲۱ مشاهده