ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۴۰۰/۰۵/۲۳ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۴۰۰/۰۶۸ دریافت PDF
۲ ۴۰۰/۰۴/۰۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۴۰۰/۰۴/۲۴ مشاهده
۳ ۴۰۰/۰۳۵ لیست اقلام ضایعات قابل فروش خرداد ماه ۴۰۰/۰۳/۲۰ مشاهده
۴ ۴۰۰/۰۲/۰۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۴۰۰/۰۲/۲۲ مشاهده
۵ ۹۹/۱۲/۰۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اسفند ماه ۹۹/۱۲/۱۹ مشاهده
۶ ۹۹/۱۱/۰۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۹/۱۱/۲۳ مشاهده
۷ ۹۹/۱۰/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۹/۱۰/۲۱ مشاهده
۸
۹۹/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۹/۰۹/۲۵ مشاهده
۹ ۹۹/۰۸/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۹/۰۹/۰۵ مشاهده
۱۰ ۹۹/۰۷/۲۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۹/۰۸/۱۴ مشاهده
۱۱ ۹۹/۰۶۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه ۹۹/۰۷/۰۱ مشاهده
۱۲ ۹۹/۰۴/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۵/۱۲ مشاهده