ردیف تاریخ درج آگهی شرح اقلام تاریخ اتمام آگهی توضیحات
۱ ۹۷/۰۷/۱۵ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهر ماه  ۹۷/۰۸/۲۰ مشاهده
۲ ۹۷/۰۶/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه  ۹۷/۰۷/۲۰ مشاهده
۳ ۹۷/۰۵/۱۰  لیست اقلام ضایعاتی مرداد ماه ۹۷/۰۶/۲۰ مشاهده
۴ ۹۷/​۰۴/​۱۱ لیست اقلام ضایعاتی تیر ماه ۹۷/۰۵/۲۰ مشاهده
۵ ۹۷/۰۳/۰۱  لیست اقلام ضایعاتی خردادماه ۹۷/۰​۴/۲۰ مشاهده
۶ ۹۷/۰۱/۲۶  لیست اقلام ضایعاتی فروردین ماه
۹۷/۰۳/۰۶ مشاهده