ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۲ ۹۸/۰۲/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۸/۰۳/۱۳ مشاهده
۱ ۹۸/۰۱/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش فروردین ماه ۹۸/۰۲/۰۵ مشاهده