ردیف تاریخ درج آگهی شرح اقلام تاریخ اتمام آگهی توضیحات
 ۱ ۹۷/۱۱/۱۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه (جدید) ۹۸/۰۱/۱۰ مشاهده
۲ ۹۷/۱۰/۰۲ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه  ۹۷/۱۱/۲۰ مشاهده
۳ ۹۷/۰۷/۱۵ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهر ماه  ۹۷/۰۸/۲۰ مشاهده
۴ ۹۷/۰۶/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه  ۹۷/۰۷/۲۰ مشاهده
۵ ۹۷/۰۵/۱۰  لیست اقلام ضایعاتی مرداد ماه ۹۷/۰۶/۲۰ مشاهده
۶ ۹۷/​۰۴/​۱۱ لیست اقلام ضایعاتی تیر ماه ۹۷/۰۵/۲۰ مشاهده
۷ ۹۷/۰۳/۰۱  لیست اقلام ضایعاتی خردادماه ۹۷/۰​۴/۲۰ مشاهده
 ۸ ۹۷/۰۱/۲۶  لیست اقلام ضایعاتی فروردین ماه
۹۷/۰۳/۰۶ مشاهده