ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۹۹/۱۰/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۹/۱۰/۲۱ دریافت PDF
۲ ۹۹/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۹/۰۹/۲۵ مشاهده
۳ ۹۹/۰۸/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۹/۰۹/۰۵ مشاهده
۴ ۹۹/۰۷/۲۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۹/۰۸/۱۴ مشاهده
۵ ۹۹/۰۶۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه ۹۹/۰۷/۰۱ مشاهده
۶ ۹۹/۰۵/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۹/۰۶۵ مشاهده
۷ ۹۹/۰۴/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۵/۱۲ مشاهده
۸
۹۹/۰۴/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۴/۲۵ مشاهده
۹ ۹۹/۰۳/۱۲ لیست اقلام ضایعات قابل فروش خردادماه ۹۹/۰۳/۲۷ مشاهده
۱۰ ۹۹/۰۲/۱۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۹/۰۲/۳۱ مشاهده
۱۱ ۹۸/۱۱/۲۰
لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۸/۱۲/۰۵
مشاهده
۱۲ ۹۸/۱۰/۰۳ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۸/۱۰/۱۸
مشاهده