ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۴۰۰/۰۴/۰۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۴۰۰/۰۴/۲۴ دریافت PDF
۲ ۴۰۰/۰۳۵ لیست اقلام ضایعات قابل فروش خرداد ماه ۴۰۰/۰۳/۲۰ مشاهده
۳ ۴۰۰/۰۲/۰۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۴۰۰/۰۲/۲۲ مشاهده
۴ ۹۹/۱۲/۰۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اسفند ماه ۹۹/۱۲/۱۹ مشاهده
۵ ۹۹/۱۱/۰۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۹/۱۱/۲۳ مشاهده
۶ ۹۹/۱۰/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۹/۱۰/۲۱ مشاهده
۷ ۹۹/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۹/۰۹/۲۵ مشاهده
۸
۹۹/۰۸/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۹/۰۹/۰۵ مشاهده
۹ ۹۹/۰۷/۲۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۹/۰۸/۱۴ مشاهده
۱۰ ۹۹/۰۶۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه ۹۹/۰۷/۰۱ مشاهده
۱۱ ۹۹/۰۴/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۵/۱۲ مشاهده
۱۲ ۹۹/۰۴/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۴/۲۵ مشاهده