ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۹۹/۱۲/۰۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اسفند ماه ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت PDF
۲ ۹۹/۱۱/۰۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۹/۱۱/۲۳ مشاهده
۳ ۹۹/۱۰/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۹/۱۰/۲۱ مشاهده
۴ ۹۹/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۹/۰۹/۲۵ مشاهده
۵ ۹۹/۰۸/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۹/۰۹/۰۵ مشاهده
۶ ۹۹/۰۷/۲۹ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۹/۰۸/۱۴ مشاهده
۷ ۹۹/۰۶۷ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریور ماه ۹۹/۰۷/۰۱ مشاهده
۸
۹۹/۰۵/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۹/۰۶۵ مشاهده
۹ ۹۹/۰۴/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۵/۱۲ مشاهده
۱۰ ۹۹/۰۴/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش تیر ماه ۹۹/۰۴/۲۵ مشاهده
۱۱ ۹۹/۰۳/۱۲ لیست اقلام ضایعات قابل فروش خردادماه ۹۹/۰۳/۲۷ مشاهده
۱۲ ۹۸/۱۱/۲۰
لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۸/۱۲/۰۵
مشاهده