ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۹۹/۰۲/۱۴ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۹/۰۲/۳۱ دریافت PDF
۲ ۹۸/۱۱/۲۰
لیست اقلام ضایعات قابل فروش بهمن ماه ۹۸/۱۲/۰۵
مشاهده 
۳ ۹۸/۱۰/۰۳ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه ۹۸/۱۰/۱۸
مشاهده 
۴ ۹۸/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۸/۰۹/۲۵ مشاهده
۵ ۹۸/۰۸/۱۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۸/۰۸/۲۶ مشاهده
۶ ۹۸/۰۷/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۸/۰۷/۲۱ مشاهده
۷ ۹۸/۰۶/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریورماه ۹۸/۰۶/۲۵ مشاهده
۸
۹۸/۰۵/۰۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۸/۰۵۵ مشاهده
۹ ۹۸/۰۲/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۸/۰۳/۱۳ مشاهده
۱۰ ۹۸/۰۱/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش فروردین ماه ۹۸/۰۲/۰۵ مشاهده