ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱  ۹۸/۱۰/۰۳ لیست اقلام ضایعات قابل فروش دی ماه   ۹۸/۱۰/۱۸
مشاهده 
۲ ۹۸/۰۹/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آذر ماه ۹۸/۰۹/۲۵ مشاهده
۳ ۹۸/۰۸/۱۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش آبان ماه ۹۸/۰۸/۲۶ مشاهده
۴ ۹۸/۰۷/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۸/۰۷/۲۱ مشاهده
۵ ۹۸/۰۶/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریورماه ۹۸/۰۶/۲۵ مشاهده
۶ ۹۸/۰۵/۰۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۸/۰۵۵ مشاهده
۷ ۹۸/۰۲/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۸/۰۳/۱۳ مشاهده
۸ ۹۸/۰۱/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش فروردین ماه ۹۸/۰۲/۰۵ مشاهده