ردیف تاریخ درج شرح اقلام تاریخ اتمام توضیحات
۱ ۹۸/۰۷/۰۶ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مهرماه ۹۸/۰۷/۲۱ مشاهده
۲ ۹۸/۰۶/۱۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش شهریورماه ۹۸/۰۶/۲۵ مشاهده
۳ ۹۸/۰۵/۰۱ لیست اقلام ضایعات قابل فروش مرداد ماه ۹۸/۰۵۵ مشاهده
۴ ۹۸/۰۲/۲۸ لیست اقلام ضایعات قابل فروش اردیبهشت ماه ۹۸/۰۳/۱۳ مشاهده
۵ ۹۸/۰۱/۲۰ لیست اقلام ضایعات قابل فروش فروردین ماه ۹۸/۰۲/۰۵ مشاهده