ایمیل و شماره تماس های شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
سایت شرکت دفتر مرکزی (تهران-پیکانشهر)
حوزه ایمیل شماره تماس(داخلی) حوزه ایمیل شماره تماس(داخلی)
مدیریت gh.alavi@ikci.ir    هیئت مدیره  a.alizadeh@ikci.ir    
منابع انسانی m.shashaani@ikci.ir    فروش  hr.aghayari@ikci.ir    
خدمات و پشتیبانی
 بازرگانی  m.pegah@ikci.ir  
برنامه ریزی و انبار s.soleimani@ikci.ir    امور مالی  m.noomid@ikci.ir  
فنی و پشتیبانی    f.moradi@ikci.ir   امور اداری  m.asghari@ikci.ir  
طراحی و مهندسی m.hajikhani@ikci.ir    دفترمدیریت  k.moghaddam@ikci.ir  
کنترل کیفیت  s.zamani@ikci.ir    روابط عمومی  info@ikci.ir  
تضمین کیفیت m.shashaani@ikci.ir   بازرگانی خارجی l.kordi@ikci.ir  
تولید m.emami@ikci.ir   بازرگانی داخلی mr.salehi@ikci.ir  
صنایع m.sadighha@ikci.ir    امور قراردادها y.bagheri@ikci.ir  
انفورماتیک it.dep@ikci.ir   حسابرس
حراست h.karimi@.ikci.ir  
ایمنی و بهداشت p.ghiyasvand@ikci.ir  

 


           ارتباط تلفنی مستقیم شرکت:

          تلفن کارخانه(حیدریه):۲۷ـ۳۵۶۸۶۱۱۱ (۹۸۲۸+)     تلفن دفتر مرکزی: ۴۷ـ۴۴۷۸۱۸۴۰ (۹۸۲۱+)
          فاکس کارخانه(حیدریه):۳۵۶۸۶۱۱۰ (۹۸۲۸+)       فاکس دفتر مرکزی:۴۴۷۸۱۸۴۷ (۹۸۲۱+) ـ ۴۴۷۸۳۰۳۲ (۹۸۲۱+)