ایمیل  و شماره تماس های شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
سایت شرکت دفتر مرکزی (تهران)
حوزه ایمیل شماره تماس(داخلی) حوزه ایمیل شماره تماس(داخلی)
مدیریت b.valinezhad@ikci.ir  هیئت مدیره  a.alizadeh@ikci.ir  
امور اداری s.asghari@ikci.ir  فروش  hr.aghayari@ikci.ir  
خدمات و پشتیبانی a.zarean@ikci.ir  بازرگانی  m.pegah@ikci.ir
تولید m.hajikhani@ikci.ir  امور مالی  m.noomid@ikci.ir
فنی و پشتیبانی f.moradi@ikci.ir امور اداری  m.asghari@ikci.ir
تضمین وکنترل کیفیت  a.moeini@ikci.ir  دفترمدیریت  k.moghaddam@ikci.ir
برنامه ریزی و انبار s.soleimani@ikci.ir  روابط عمومی  info@ikci.ir
صنایع m.sadighha@ikci.ir  بازرگانی خارجی s.khalilpour@ikci.ir
انفورماتیک it.dep@ikci.ir بازرگانی داخلی h.yahaghi@ikci.ir
حراست h.karimi@.ikci.ir  امور قراردادها a.bagheri@ikci.ir
ایمنی بهداشت p.ghiyasvand@ikci.ir  حسابرس

 

           خطوط مستقیم شرکت

          تلفن کارخانه(حیدریه):۲۷ـ۳۵۶۸۶۱۱۱ (۹۸۲۸+)     تلفن دفتر مرکزی: ۴۷ـ۴۴۷۸۱۸۴۰ (۹۸۲۱+)
          فاکس کارخانه(حیدریه):۳۵۶۸۶۱۱۰ (۹۸۲۸+)       فاکس دفتر مرکزی:۴۴۷۸۱۸۴۷ (۹۸۲۱+) ـ ۴۴۷۸۳۰۳۲ (۹۸۲۱+)