ردیف نام کالا واحد سنجش مقدار موجود(حدودا) وضیعت مجوزفروش
1 بشکه فلزی گاز تری (17.7) عدد    2
درگردش
2 بشکه پلاستیکی150کیلوگرمی  سالم عدد    8 درگردش
3 بشکه پلاستیکی 220 لیتری مستعمل عدد    3 درگردش
4 بشکه پلاستیکی 220 لیتری سالم عدد    0 درگردش
5 بشکه پلاستیکی 100 لیتری سالم کیلوگرم    20 درگردش
6 بشکه فلزی آبی (19.3کیلوگرم) عدد    20 درگردش
7 بشکه فلزی قرمز ( 16.75کیلوگرم) عدد    20 درگردش
8 بشکه فلزی تینر (15.6 کیلوگرم) عدد      4 درگردش
9 بشکه فلزی گاز دی (22.25 کیلوگرم عدد    6 درگردش
10 بشکه فلزی روغن (17.15 کیلوگرم) عدد    0 درگردش
11 بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل عدد    3 درگردش
12 گالن پلاستیکی 20 لیتری عدد    0 درگردش
13 دبه 30 کیلوگرمی عدد    0 درگردش
14 بشکه پلاستیکی 70 کیلویی عدد    0 درگردش
15 بشکه پلاستیکی 80 کیلویی عدد    0 درگردش
16 سطل پلاستیکی 20 لیتری عدد    55 راکد
17 ضایعات کارتن و پاکت  پودر زغال کیلوگرم    800 درگردش
18 خازن LKT 25-400-D52 عدد    151 راکد
19 خاک ساچمه تن    250 درگردش
20 صفحه سنگ ستونی عدد    22 راکد
21 حلب ضایعاتی کیلوگرم    120 درگردش
22 شلاکه و اضافات ذوب تن    150 درگردش
23 خاک چدن (طبق صورتجلسه 95.10.13) تن    500
راکد
24 دپوی ضایعات ماهیچه (خالص) تن    32200 راکد
25 دپو ضایعات ماسه.خاک.حلب.نخاله.لاستیک و فیلتر غبارگیر تن    3000 راکد
26 نان خشک کیلوگرم    0 درگردش
27 روغن سوخته لیتر    3200 درگردش
28 لوله سیمانی کیلوگرم    100 درگردش
29 ضایعات پلاستیک کیلوگرم    50 درگردش
30 نایلون ضایعاتی کیلوگرم     0 راکد
31 داغی لاستیک تو پر لیفتراک عدد    26 راکد
32 لاستیک مستعمل خودرو سواری عدد    15 راکد
33 کیسه پلاستیکی ضایعاتی کیلوگرم    0 راکد
34 نوار نقاله ضایعاتی کیلوگرم    500 راکد
35 خاک چدن الک شده تن    5000 راکد
36 ضایعات تراشه تراشکاری کیلوگرم    0 راکد
37 ضایعات تخته کیلوگرم    0 راکد

   

             بازگشت⇐