ردیف نام کالا واحد سنجش مقدار موجود(حدودا) وضیعت مجوزفروش
1 بشکه فلزی گاز تری (17.7) عدد 0 درگردش
2 بشکه پلاستیکی150کیلوگرمی  سالم عدد 0 درگردش
3 بشکه پلاستیکی 220 لیتری مستعمل عدد 5 درگردش
4 بشکه پلاستیکی 220 لیتری سالم عدد 70 درگردش
5 بشکه پلاستیکی 100 لیتری سالم عدد 0 درگردش
6 بشکه فلزی آبی (19.3کیلوگرم) عدد 20 درگردش
7 بشکه فلزی قرمز ( 16.75کیلوگرم) عدد 20 درگردش
8 بشکه فلزی تینر (15.6 کیلوگرم) عدد            10 درگردش
9 بشکه فلزی گاز دی (22.25 کیلوگرم عدد 10 درگردش
10 بشکه فلزی روغن (17.15 کیلوگرم) عدد 2 درگردش
11 بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل عدد 5 درگردش
12 گالن پلاستیکی 20 لیتری عدد 70 درگردش
13 بشکه فلزی 220 لیتری درب دار عدد 15 درگردش
14 کاسه الواتور پلاستیکی ضایعاتی کیلوگرم 400 درگردش
15 بشکه پلاستیکی 100 لیتری بدون درب عدد 20 درگردش
16 سطل پلاستسکی 20 لیتری عدد 200 راکد
17 ضایعات کارتن و پاکت  پودر زغال کیلوگرم 800 درگردش
18 خازن LKT 25-400-D52 عدد 151 راکد
19 خاک ساچمه تن 0 درگردش
20 صفحه سنگ ستونی عدد 35 راکد
21 حلب ضایعاتی کیلوگرم 200 درگردش
22 شلاکه و اضافات ذوب تن 200 درگردش
23 خاک چدن (طبق صورتجلسه 95.10.13) تن 500 راکد
24 دپوی ضایعات ماهیچه (خالص) تن 33000 راکد
25 دپو ضایعات ماسه.خاک.حلب.نخاله.لاستیک و فیلتر غبارگیر تن 3000 راکد
26 نان خشک کیلوگرم 0 درگردش
27 روغن سوخته لیتر 0 درگردش
28 لوله سیمانی کیلوگرم 200 درگردش
29 ضایعات پلاستیک کیلوگرم 50 درگردش
30 نایلون ضایعاتی کیلوگرم 0 راکد
31 داغی لاستیک تو پر لیفتراک عدد 26 راکد
32 لاستیک مستعمل خودرو سواری عدد 15 راکد
33 کیسه پلاستیکی ضایعاتی کیلوگرم 100 راکد
34 اکسید روی ضایعاتی(40 کیسه بیگ بگ) کیلوگرم 10000 راکد
35 خاک چدن الک شده تن 5000 راکد
36 ضایعات آلومینیوم کیلوگرم 100 راکد
37 ضایعات تخته کیلوگرم 1500 راکد

بازگشت