کد  عنوان مناقصه/مزایده تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک/پیشنهاد قیمت شرایط مناقصه/مزایده مشاهده آگهی نوع
۰۴-ف-۹۹ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی     ۹۹/۰۶/۳۱     ۹۹/۰۷/۱۵     ۹۹/۰۷/۱۵ دریافت شرایط شرکت در مزایده
روزنامه اطلاعات

روزنامه دنیای اقتصاد

مزایده
۰۳-ف-۹۹ خاک چدن حاصل از فرآیندهای تولیدی
    ۹۹/۰۴/۲۸     ۹۹/۰۵/۰۴     ۹۹/۰۵/۰۴ دریافت شرایط شرکت در مزایده
روزنامه اطلاعات

روزنامه دنیای اقتصاد

مزایده
۰۲-ف-۹۹ حمل محصولات صادراتی به ایتالیا     ۹۹/۰۴/۰۸     ۹۹/۰۴/۲۱     ۹۹/۰۴/۲۱ دریافت شرایط مناقصه
روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مناقصه
۰۱-ف-۹۹ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی
    ۹۹/۰۲/۰۹     ۹۹/۰۲/۳۰     ۹۹/۰۲/۳۰ دریافت شرایط مزایده
روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مزایده
۰۶-ف-۹۸ اقلام مزایده(جدول شماره1)

اقلام مزایده(جدول شماره2)

    ۹۸/۱۲/۱۰     ۹۸/۱۲/۲۲     ۹۸/۱۲/۲۲ دریافت شرایط مزایده
 روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه اطلاعات
مزایده
۰۵-ف-۹۸ حمل محصولات صادراتی به مقصد ایتالیا
    ۹۸/۱۱/۰۸     ۹۸/۱۱/۲۸     ۹۸/۱۱/۲۸ دریافت شرایط مناقصه روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مناقصه
۰۴-ف-۹۸ اکسید روی حاصل از فرآیندها     ۹۸/۱۱/۰۸     ۹۸/۱۱/۲۸     ۹۸/۱۱/۲۸   دریافت شرایط مزایده روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه اطلاعات
مزایده
۰۳-ف-۹۸ خاک چدن،خاک ساچمه،شلاکه و اضافات ذوب و خاک چدن الک شده ۹۸/۰۹/۲۳
۹۸/۰۹/۲۳
    ۹۸/۱۰/۱۱    ۹۸/۱۰/۱۱ ۹۸/۱۰/۱۱
۹۸/۱۰/۱۱
    دریافت شرایط مزایده روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه اطلاعات
مزایده
۰۲-ف-۹۸ حمل محصولات صادراتی به ایتالیا     ۹۸/۰۱/۲۱   ۹۸/۰۱/۲۴    ۹۸/۰۲/۱۵   ۹۸/۰۲/۱۵    ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

دریافت شرایط مناقصه روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مناقصه
۰۱-ف-۹۸    فروش ماسه سیاه ضایعاتی ، خاک چدن و اکسید روی ۹۸/۰۱/۲۱   ۹۸/۰۱/۲۴ ۹۸/۰۲/۱۵   ۹۸/۰۲/۱۵ ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

  دریافت شرایط مزایده روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه اطلاعات
 مزایده