کد مناقصه/مزایده عنوان مناقصه/مزایده تاریخ شروع/درج آگهی تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک/پیشنهاد قیمت شرایط شرکت در مناقصه/مزایده مشاهده آگهی نوع
۰۱-ف-۹۸    فروش ماسه سیاه ضایعاتی ، خاک چدن و اکسید روی     ۹۸/۰۱/۲۱

   ۹۸/۰۱/۲۴

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

     دریافت شرایط شرکت درمزایده روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مزایده
۰۲-ف-۹۸ حمل محصولات صادراتی به ایتالیا     ۹۸/۰۱/۲۱

   ۹۸/۰۱/۲۴

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

دریافت شرایط شرکت در مناقصه روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مناقصه