کد  عنوان مناقصه/مزایده تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک/پیشنهاد قیمت شرایط مناقصه/مزایده مشاهده آگهی نوع
۰۳-ب-۱۴۰۰ خدمات سنگ زنی و تکمیل کاری قطعات ریخته گری     ۱۴۰۰/۰۳/۲۱     ۱۴۰۰/۰۴/۱۶     ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ دریافت شرایط مناقصه

دریافت شرایط مناقصه

روزنامه

روزنامه

مناقصه
۰۲-ب-۱۴۰۰ تامین اقلام مورد نیاز     ۱۴۰۰/۰۱/۲۹     ۱۴۰۰/۰۲/۲۸     ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ دریافت شرایط مناقصه روزنامه مناقصه
۰۱-ب-۱۴۰۰ خدمات مربوط به سرویس ایاب ذهاب کارکنان     ۱۴۰۰/۰۱/۲۹     ۱۴۰۰/۰۲/۰۸     ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ دریافت شرایط مناقصه روزنامه مناقصه
۰۲-ف-۴۰۰ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی     ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت شرایط شرکت در مزایده روزنامه دنیای اقتصاد

اطلاعات

مزایده
۰۱-ف-۴۰۰ حمل محصولات صادراتیp     ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت شرایط مناقصه  روزنامه دنیای اقتصاد

اطلاعات

مناقصه
۰۵-ف-۹۹ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی     ۹۹/۱۲/۱۲     ۹۹/۱۲/۲۷     ۹۹/۱۲/۲۷ دریافت شرایط شرکت در مزایده روزنامه مزایده
۰۶-ف-۹۹ حمل محصولات صادراتی     ۹۹/۱۲/۱۲     ۹۹/۱۲/۲۷     ۹۹/۱۲/۲۷ دریافت شرایط مناقصه روزنامه  مناقصه