کد  عنوان مناقصه/مزایده تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک/پیشنهاد قیمت شرایط مناقصه/مزایده مشاهده آگهی نوع
۰۲-ف-۴۰۰ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی     ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت شرایط شرکت در مزایده روزنامه مزایده
۰۱-ف-۴۰۰ حمل محصولات صادراتی     ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵     ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت شرایط مناقصه روزنامه مناقصه
۰۵-ف-۹۹ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی     ۹۹/۱۲/۱۲     ۹۹/۱۲/۲۷     ۹۹/۱۲/۲۷ دریافت شرایط شرکت در مزایده روزنامه مزایده
۰۶-ف-۹۹ حمل محصولات صادراتی     ۹۹/۱۲/۱۲     ۹۹/۱۲/۲۷     ۹۹/۱۲/۲۷ دریافت شرایط مناقصه روزنامه  مناقصه
۰۴-ف-۹۹ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی     ۹۹/۰۶/۳۱     ۹۹/۰۷/۱۵     ۹۹/۰۷/۱۵ دریافت شرایط شرکت در مزایده
روزنامه اطلاعات

روزنامه دنیای اقتصاد

مزایده
۰۳-ف-۹۹ خاک چدن حاصل از فرآیندهای تولیدی
    ۹۹/۰۴/۲۸     ۹۹/۰۵/۰۴     ۹۹/۰۵/۰۴ دریافت شرایط شرکت در مزایده
روزنامه اطلاعات

روزنامه دنیای اقتصاد

مزایده
۰۲-ف-۹۹ حمل محصولات صادراتی به ایتالیا     ۹۹/۰۴/۰۸     ۹۹/۰۴/۲۱     ۹۹/۰۴/۲۱ دریافت شرایط مناقصه
روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مناقصه
۰۱-ف-۹۹ اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی
    ۹۹/۰۲/۰۹     ۹۹/۰۲/۳۰     ۹۹/۰۲/۳۰ دریافت شرایط مزایده
روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مزایده