کد مناقصه/مزایده عنوان مناقصه/مزایده تاریخ شروع/درج آگهی تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک/پیشنهاد قیمت شرایط شرکت در مناقصه/مزایده مشاهده آگهی نوع
۰۳-ف-۹۸ خاک چدن،خاک ساچمه،شلاکه و اضافات ذوب و خاک چدن الک شده
۹۸/۰۹/۲۳
۹۸/۰۹/۲۳
    ۹۸/۱۰/۱۱

    ۹۸/۱۰/۱۱

۹۸/۱۰/۱۱
۹۸/۱۰/۱۱
    دریافت شرایط شرکت درمزایده روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه اطلاعات
مزایده
۰۲-ف-۹۸ حمل محصولات صادراتی به ایتالیا     ۹۸/۰۱/۲۱

   ۹۸/۰۱/۲۴

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

دریافت شرایط شرکت در مناقصه روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات

مناقصه
۰۱-ف-۹۸    فروش ماسه سیاه ضایعاتی ، خاک چدن و اکسید روی ۹۸/۰۱/۲۱

   ۹۸/۰۱/۲۴

۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

۹۸/۰۲/۱۵

   ۹۸/۰۲/۱۵

  دریافت شرایط شرکت درمزایده روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه اطلاعات
 مزایده