ردیف شماره مناقصه تاریخ درج آگهی شرح مناقصه شرایط مناقصه مشاهده آگهی
1 ۹۷-۰۲ ۹۷/۱۰/۱۵

۹۷/۱۰/۱۶

          حمل محصولات صادراتی به ایتالیا دریافت شرایط شرکت در مناقصه روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اطلاعات