ردیف شماره مزایده تاریخ درج آگهی شرح کالا فرم مزایده مشاهده آگهی
۱ ۹۷-۰۱ ۹۷/۰۲/۰۳    فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل خاک چدن، خاک حاصل از حفر   گودال، ضایعات ماسه سیاه و ضایعات ماسه ماهیچه دریافت فرم مزایده روزنامه دنیای اقتصاد