هیئت مدیره
قسمت داخلی ایمیل شرکتی
مهندس ولی نژاد  103 b.valinezhad@ikci.ir
 مهندس علیزاده گنجی  104 a.alizadeh@ikci.ir

 

 

              صفحه قبل