هیئت مدیره
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای مهندس علوی ۱۰۳ gh.alavi@ikci.ir  
آقای مهندس علیزاده گنجی ۱۰۴ a.alizadeh@ikci.ir  
آقای مهندس فلسفی m.falsafi@ikci.ir  

              صفحه قبل