با استفاده از 4 کوره القایی فرکانس متوسط؛ در هر ساعت امکان تولید 32 تن ذوب چدن وجود دارد، ضمنا کارگاه ذوب به تجهیزات پیشرفته “Additive System” مجهز می باشد که آنالیز ذوب را بر اساس آنالیز درخواستی به صورت خودکار اصلاح می نماید.

آنالیز ذوب توسط دستگاه کوانتومتر که به تجهیزات اصلاح ذوب متصل است دائما کنترل می شود.

 

تعداد کورهها: 4 عدد کوره ذوب Junker (فرکانس متوسط)

ظرفیت ھر کوره: 12تن

کوره نگهدارنده: 2 عدد به ظرفیت 40تن و 60تن

کوره ذوب ریز : 3 عدد 5 تن