اسامی اعضای هیئت مدیره “شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو”

 

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
محمدرضا هنری کیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف نماینده گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
محمدرضا فلسفی دیوبند رئیس هیئت مدیره غیرموظف نماینده مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
مهداد حاجی خانی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره موظف نماینده خدمات بیمه ایران خودرو