امور مالی
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
 آقای شادروحی ۱۲۶ a.shadroohi@ikci.ir   
 آقای بابازاده ۱۲۶ n.babazadeh@ikci.ir   
خانم مهدیزاده ۱۲۵
آقای موسیوند ۱۱۹
 آقای علیزاده ۱۲۴

               صفحه قبل