واحد IT
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
  (دفتر مرکزی و شرکت) ۸۴۷ و ۱۷۰ it.dep@ikci.ir  
 آقای کریمی (دفتر مرکزی) ۸۴۷ a.karimi@ikci.ir 
آقای جلیلوند (شرکت) ۱۷۰ o.jalilvand@ikci.ir 

            صفحه قبل