واحد بازرگانی
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
 آقای آقایاری ۱۰۹    hr.aghayari@ikci.ir
 خانم تیموری ۱۱۲  f.teimori@ikci.ir

               صفحه قبل