بازویی چرخ

جنس این قطعه از چدن چکش نشکن میباشد، و از یک طرف به بازویی اتاق و از طرف دیگر به کمک قطعه میل توپی به سیستم ترمز و نهایتا به چرخ متصل میشود. از ویژه گی های مهم این قطعه زاویه دار بودن محل نسب میل توپی نسبت به افق میباشد. که در نهایت هدایت پذیری و پایداریبهتر خودرو را در پی خواهد داشت.تلرانسهای هندسی و ابعادی فراوان این قطعه تولید آنرا با پیچیدگی های فروان مواجه کرده است

بازویی چرخ