ارتباط با شرکت

حوزه سایت شرکت

 • مدیریت
 • منابع انسانی
 • خدمات و پشتیبانی
 • برنامه ریزی و انبار
 • فنی و پشتیبانی
 • طراحی و مهندسی
 • کنترل کیفیت
 • تضمین کیفیت
 • تولید
 • صنایع
 • انفورماتیک
 • حراست
 • ایمنی و بهداشت

شماره تماس(داخلی) سایت شرکت

حوزه دفتر مرکزی (تهران-پیکانشهر)

 • هیئت مدیره
 • فروش
 • بازرگانی
 • امور مالی
 • امور اداری
 • دفترمدیریت
 •  روابط عمومی
 • بازرگانی خارجی
 • بازرگانی داخلی
 •  امور قراردادها
 • حسابرس

شماره تماس(داخلی) دفتر مرکزی (تهران-پیکانشهر)

 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن
 • شماره تلفن

ارتباط تلفنی مستقیم شرکت

فاکس دفتر مرکزی

۴۴۷۸۱۸۴۷ (۹۸۲۱+) ـ ۴۴۷۸۳۰۳۲ (۹۸۲۱+)

فاکس دفتر مرکزی

۴۴۷۸۱۸۴۷ (۹۸۲۱+) ـ ۴۴۷۸۳۰۳۲ (۹۸۲۱+)

تلفن کارخانه(حیدریه)

۲۷ـ۳۵۶۸۶۱۱۱ (۹۸۲۸+)

تلفن دفتر مرکزی:

۴۷ـ۴۴۷۸۱۸۴۰ (۹۸۲۱+)