واحد تضمین کیفیت
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای زمانی ۲۲۰ a.zamani@ikci.ir
آقای محمودی ۲۲۵ m.mahmoudi@ikci.ir
آقای برزگر گنجی ۲۲۵ m.barzegar@ikci.ir

               صفحه قبل