واحد تولید
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای حاجی خانی ۱۲۳ m.hajikhani@ikci.ir
آقای طهماسبی پور ۲۴۲ a.tahmasebipour@ikci.ir
 آقای امامی ۲۴۰ m.emami@ikci.ir   
آقای کشاورز ۲۲۷ b.keshavarz@ikci.ir  
آقای هاشمی ۲۵۳ v.hashemi@ikci.ir  

  صفحه قبل