واحد فنی و پشتیبانی
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
 آقای برزو ۲۰۱ r.borzoo@ikci.ir  
 آقای کرمی ۲۰۳ h.karami@ikci.ir
آقای یوسفی ۲۰۵ m.yosefi@ikci.ir  
آقای هاشمی ۴۱۴ r.hashemi@ikci.ir  
آقای نظری ۴۱۵ r.nazari@ikci.ir  

  صفحه قبل