واحد منابع انسانی
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای شعشعانی ۱۳۰ m.shashaani@ikci.ir
 آقای اصغری ۱۳۲ s.asghari@ikci.ir  
 آقای احمدی ۱۳۳ a.ahamdi@ikci.ir 

       صفحه قبل