واحد کنترل کیفیت
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای حاجی خانی ۱۲۳ m.hajikhani@ikci.ir 
آقای اعتماد ۲۲۷ sh.etemadrad@ikci.ir
آزمایشگاه اندازه گیری ابعاد ۲۴۴  – 
آزمایشگاه کوانتومتری ۲۴۵
آزمایشگاه متالوگرافی ۲۴۶

                  صفحه قبل