ایمیل و شماره تماس های شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
سایت شرکت دفتر مرکزی (تهران-پیکانشهر)
حوزه ایمیل شماره تماس(داخلی) حوزه ایمیل شماره تماس(داخلی)
مدیریت gh.norouzi@ikci.ir  هیئت مدیره mr.honarikia@ikci.ir    
منابع انسانی m.shashaani@ikci.ir  فروش hr.aghayari@ikci.ir     
خدمات و پشتیبانی a.zarean@ikci.ir
 بازرگانی hr.aghayari@ikci.ir  
برنامه ریزی و انبار s.soleimani@ikci.ir  امور مالی a.shadroohi@ikci.ir 
فنی و پشتیبانی s.borzoo@ikci.ir امور اداری m.asghari@ikci.ir   
طراحی و مهندسی s.zamani@ikci.ir
 دفترمدیریت m.khoshnoud@ikci.ir   
کنترل کیفیت m.ememii@ikci.ir
 روابط عمومی info@ikci.ir   
تضمین کیفیت m..emami@ikci.ir  بازرگانی خارجی l.kordi@ikci.ir  
تولید m.hajikhani@ikci.ir بازرگانی داخلی mr.salehi@ikci.ir  
صنایع m.sadigh@ikci.ir  امور قراردادها y.bagheri@ikci.ir  
انفورماتیک it.dep@ikci.ir حسابرس
حراست h.karimi@.ikci.ir
ایمنی و بهداشت m.sadigh@ikci.ir

 


           ارتباط تلفنی مستقیم شرکت:

          تلفن کارخانه(حیدریه):۲۷ـ۳۵۶۸۶۱۱۱ (۹۸۲۸+)     تلفن دفتر مرکزی: ۴۷ـ۴۴۷۸۱۸۴۰ (۹۸۲۱+)
          فاکس کارخانه(حیدریه):۳۵۶۸۶۱۱۰ (۹۸۲۸+)       فاکس دفتر مرکزی:۴۴۷۸۱۸۴۷ (۹۸۲۱+) ـ ۴۴۷۸۳۰۳۲ (۹۸۲۱+)