واحد طراحی و مهندسی
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
 آقای زمانی ۲۱۰ a.zamani@ikci.ir
 آقای گرجی ۲۲۶ m.gorji@ikci.ir
آقای انوری ۲۲۳ h.anvari@ikci.ir 
آقای قمی ۲۲۳ m.ghomi@ikci.ir

       صفحه قبل