فرم شرکت در مناقصه

فرم ثبت نام شرکت در مناقصه

به منظور ثبت نام شرایط عمومی مناقصه را مطالعه فرمائید.