اعضای هیئت مدیره

اسامی اعضای هیئت مدیره “شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو”

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت

توضیحات

محمدرضا هنری کیا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

موظف

نماینده گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

محمدرضا فلسفی دیوبند

رئیس هیئت مدیره

غیرموظف

نماینده مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا

مهداد حاجی خانی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

موظف

نماینده خدمات بیمه ایران خودرو