هیئت مدیره
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای مهندس علوی ۱۰۳ gh.alavi@ikci.ir  
آقای مهندس هنری کیا ۱۰۴ mr.honarikia@ikci.ir 
آقای مهندس فلسفی دیوبند m.falsafi@ikci.ir

              صفحه قبل