چارت سازمانی

محمدرضا فلسفی دیوبند

رئیس هیئت مدیره

غیرموظف

نماینده گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مهداد حاجی خانی

نائب رئیس هیئت مدیره

موظف

نماینده مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا

محمدرضا هنری کیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

موظف

نماینده خدمات بیمه ایران خودرو

محمدرضا فلسفی دیوبند

رئیس هیئت مدیره

غیرموظف

نماینده گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مهداد حاجی خانی

نائب رئیس هیئت مدیره

موظف

نماینده مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا

محمدرضا هنری کیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

موظف

نماینده خدمات بیمه ایران خودرو