Furnace خط ذوب

خط ذوب Furnace

این خط با استفاده از ۴کوره القایی فرکانس متوسط، در هر ساعت امکان تولید ۳۲ تن ذوب چدن وجود دارد، کارگاه ذوب به تجهیزات پیشرفته “Additive System” مجهز می باشد که آنالیز ذوب را بر اساس آنالیز درخواستی به صورت خودکار اصلاح می نماید. آنالیز ذوب توسط دستگاه کوانتومتر که به تجهیزات اصلاح ذوب متصل است دائما کنترل می شود.

تعداد کوره ها: ۴ دستگاه کوره ذوب Junker (فرکانس متوسط)
ظرفیت ھر کوره: ۱۲ تن
کوره نگهدارنده: ۲ دستگاه به ظرفیت ۴۰ تن و ۶۰ تن
کوره ذوب ریز : ۳ دستگاه ۵ تن

خط ذوب ایران خودرو