واحد برنامه ریزی و انبار
قسمت داخلی ایمیل سازمانی
آقای سلیمانی ۲۳۱ s.soleimani@ikci.ir  
آقای فضلی ۲۳۲ j.fazli@ikci.ir   
آقای قاسمی ۲۲۴ s.ghasemi@ikci.ir  
آقای هاشمی ۴۱۰ m.hashemi@ikci.ir
آقای جمشیدپور ۴۱۱ o.jamshidpour@ikci.ir  
آقای قنبری ۴۱۱ a.ghanbari@ikci.ir  

    صفحه قبل