مزایده ها و مناقصه ها

عنوان

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

مناقصه/مزایده

 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تهیه و طبخ غذا کارکنان
 • حمل و نقل(آهن قراضه)
 • حمل و نقل پرس آهن قراضه فله
 • حمل و نقل محصول (کالا)
 • مناقصه حمل محصولات صادراتی
 • مزایده فروش اکسید روی
 • مزایده فروش شلاکه و اضافات ذوب
 • حمل محصولات صادراتی
 • تامین و خرید مواد اولیه
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تهیه و طبخ غذا کارکنان
 • حمل قراضه
 • حمل محصول
 • فروش اکسید روی
 • خرید و تامین برق
 • تامین مواد اولیه تولید
 • بارگیری، حمل و امحای ماسه (ماسه سیاه)
 • حمل و نقل آهن قراضه فله و پرس آن
 • خدمات سنگ زنی و تکمیل کاری قطعات ریخته گری
 • مناقصه خدمات مربوط به سرویس ایاب ذهاب
 • مناقصه تامین اقلام ایمنی
 • مناقصه خرید و تامین برق (مرحله ۲)
 • مناقصه طراحی و ساخت غبارگیر
 • مناقصه حمل محصول
 • مناقصه خرید و تامین مواد اولیه

شماره

 • ۰۱-ب – ۱۴۰۳
 • ۰۲-ب – ۱۴۰۳
 • ۰۳-ب – ۱۴۰۳
 • ۰۴-ب – ۱۴۰۳
 • ۰۵-ب – ۱۴۰۳
 • ۰۱-ف – ۱۴۰۳
 • ۰۲-ف – ۱۴۰۳
 • ۰۳-ف – ۱۴۰۳
 • ۰۱-ف – ۱۴۰۲
 • ۰۱-ب – ۱۴۰۲
 • ۰۲-ب – ۱۴۰۲
 • ۰۳-ب – ۱۴۰۲
 • ۰۴-ب – ۱۴۰۲
 • ۰۵-ب – ۱۴۰۲
 • ۰۳-ف-۱۴۰۰
 • ۱۰-ب – ۱۴۰۱
 • ۰۹-ب – ۱۴۰۱
 • ۰۸-ب – ۱۴۰۱
 • ۰۷-ب – ۱۴۰۱
 • ۰۶-ب – ۱۴۰۱
 • ۱۲-ب-۱۴۰۰
 • ۰۵-ب-۱۴۰۱
 • ۰۹-ب-۱۴۰۰
 • ۱۰-ب-۱۴۰۰
 • ۱۱-ب-۱۴۰۰
 • ۰۱-ب-۱۴۰۰

تاریخ شروع

 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
 • ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
 • ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
 • ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
 • ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
 • ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
 • ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
 • ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
 •  
 • ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
 • ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
 • ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
 • ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 • ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
 • ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
 • ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
 • ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
 • ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
 • ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

تاریخ پایان

 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
 • ۱۴۰۱/۰۷/۱۵
 • ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
 • ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
 • ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

مهلت ارسال و دریافت

 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
 • ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
 • ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
 • ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 • ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
 • ۱۴۰۱/۰۷/۱۵
 • ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
 • ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
 • ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
 • ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

اسناد پیوست

مشاهده آگهی