عنوان مناقصه/مزایده شماره تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال و دریافت دریافت اسناد اسناد پیوست مشاهده آگهی
1 حمل محصولات صادراتی ۰۱-ف – ۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ اسناد مناقصه اطلاعات

دنیای اقتصاد

2 تامین و خرید مواد اولیه ۰۱-ب – ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷  ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳    اسناد مناقصه
3 سرویس ایاب و ذهاب ۰۲-ب – ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳    اسناد مناقصه
4 تهیه و طبخ غذا کارکنان ۰۳-ب – ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳    اسناد مناقصه
5 حمل قراضه ۰۴-ب – ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳    اسناد مناقصه
6 حمل محصول ۰۵-ب – ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   ۱۴۰۲/۰۲/۱۳    اسناد مناقصه
7 فروش اکسید روی ۴۰۰ -ف-۰۳    ۱۴۰۱/۱۰/۲۸  ۱۴۰۱/۱۰/۲۸   اسناد مناقصه
8 خرید و تامین برق ۱۰-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱/۰۸۴
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ اسناد مناقصه
9 تامین مواد اولیه تولید ۰۹-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱۸/۲۲  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ اسناد مناقصه نشریه
10 بارگیری، حمل و امحای ماسه (ماسه سیاه) ۰۸-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
11 حمل و نقل آهن قراضه فله و پرس آن ۰۷-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱۶/۲۹  ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اسناد مناقصه نشریه
12 خدمات سنگ زنی و تکمیل کاری قطعات ریخته گری ۰۶-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱۵۱  ۱۴۰۱/۰۶/۱۵  ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
13 مناقصه خدمات مربوط به سرویس ایاب ذهاب کارکنان ۱۲-ب-۱۴۰۰  ۱۴۰۱۱/۲۲    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه نشریه
14 مناقصه تامین اقلام ایمنی ۰۵-ب-۱۴۰۱  ۱۴۰۱۱/۲ ۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه مشخصات فنی نشریه
15 مناقصه خرید و تامین برق (مرحله ۲) ۰۹-ب-۱۴۰۰  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۱۱ اسناد مناقصه مشخصات فنی نشریه
16 مناقصه طراحی و ساخت غبارگیر ۱۰-ب-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۱۱ اسناد مناقصه نشریه
17 مناقصه حمل محصول ۱۱-ب-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه نشریه
18 مناقصه خرید و تامین مواد اولیه ۰۱-ب-۱۴۰۰   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱   ۱۴۰۱/۰۲/۲۸    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه نشریه