عنوان مناقصه/مزایده شماره تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال و دریافت دریافت اسناد اسناد پیوست مشاهده آگهی
1 فروش اکسید روی ۴۰۰ -ف-۰۳    ۱۴۰۱/۱۰/۲۸  ۱۴۰۱/۱۰/۲۸   اسناد مناقصه
2 خرید و تامین برق ۱۰-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱/۰۸۴
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ اسناد مناقصه
3 تامین مواد اولیه تولید ۰۹-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱۸/۲۲  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶  ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ اسناد مناقصه نشریه
4 بارگیری، حمل و امحای ماسه (ماسه سیاه) ۰۸-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
5 حمل و نقل آهن قراضه فله و پرس آن ۰۷-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱۶/۲۹  ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اسناد مناقصه نشریه
6 خدمات سنگ زنی و تکمیل کاری قطعات ریخته گری ۰۶-ب – ۱۴۰۱  ۱۴۰۱۵۱  ۱۴۰۱/۰۶/۱۵  ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
7 مناقصه خدمات مربوط به سرویس ایاب ذهاب کارکنان ۱۲-ب-۱۴۰۰  ۱۴۰۱۱/۲۲    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه نشریه
8 مناقصه تامین اقلام ایمنی ۰۵-ب-۱۴۰۱  ۱۴۰۱۱/۲ ۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه مشخصات فنی نشریه
9 مناقصه خرید و تامین برق (مرحله ۲) ۰۹-ب-۱۴۰۰  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۱۱ اسناد مناقصه مشخصات فنی نشریه
10 مناقصه طراحی و ساخت غبارگیر ۱۰-ب-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۱۱ اسناد مناقصه نشریه
11 مناقصه حمل محصول ۱۱-ب-۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه نشریه
12 مناقصه خرید و تامین مواد اولیه ۰۱-ب-۱۴۰۰   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱   ۱۴۰۱/۰۲/۲۸    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ اسناد مناقصه نشریه