کد  عنوان مناقصه/مزایده تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک/پیشنهاد قیمت شرایط مناقصه/مزایده مشاهده آگهی نوع
 ۰۸-ب-۱۴۰۰ تهیه و طبخ غذا (مرحله ۲)  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴  ۱۴۰۰/۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۱۱ مشاهده شرایط مناقصه مناقصه
۰۹-ب-۱۴۰۰ خرید و تامین برق (مرحله ۲)  ۱۴۰۱۱/۲۲  ۱۴۰۱/۰۲/۲۰     ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مشاهده شرایط مناقصه اطلاعات

دنیای اقتصاد

مناقصه
۱۰-ب-۱۴۰۰ طراحی و ساخت غبارگیر  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱     ۱۴۰۰/۰۱۱ دریافت شرایط مناقصه روزنامه مناقصه
۱۱-ب-۱۴۰۰ حمل محصول ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۱۱ دریافت شرایط مناقصه روزنامه مناقصه
۱۲-ب-۱۴۰۰ خدمات مربوط به سرویس ایاب ذهاب کارکنان ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۱۱ دریافت شرایط مناقصه روزنامه مناقصه
۰۱-ب-۱۴۰۱ خرید و تامین مواد اولیه  ۱۴۰۱۱/۲۲  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸  ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ دریافت شرایط شرکت در مناقصه روزنامه دنیای اقتصاد

اطلاعات

مزایده
۰۳-ب-۱۴۰۱ بارگیری، تخلیه و امحای ماسه ضایعاتی  ۱۴۰۰/۰۲/۱۱    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ دریافت شرایط مناقصه  روزنامه دنیای اقتصاد

اطلاعات

مناقصه
۰۴-ب-۱۴۰۱ حفر گودال به ابعاد 50*50 به ارتفاع 20 متر   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱   ۱۴۰۱/۰۲/۲۸    ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ دریافت شرایط شرکت در مزایده روزنامه مزایده
۰۶-ف-۹۹ حمل محصولات صادراتی     ۹۹/۱۲/۱۲     ۹۹/۱۲/۲۷     ۹۹/۱۲/۲۷ دریافت شرایط مناقصه روزنامه  مناقصه